12500 Missy OCDC FrancoMy leg courtesy of Artisanal Tattoo - 05/21/12 (Missy OCDC Franco)