2502 SAMFIRST SHOW AT THR RYTHM CAFE 1988 BABY!! - 05/09/01 (SAM)