10557 J.LewandowskiLil' Johnny - 09/23/11 (J.Lewandowski)